Test znalostí pilota bezpilotného prostriedku

 
Verzia: 2.1.0
Zadajte, prosím, kód užívateľa:
Združenie zastrešuje činnosť leteckých a raketových modelárov na Slovensku, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do Národného športového zväzu. Poslaním združenia je udržiavanie tradícii v letecko - modelárskom športe, plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti práce s mládežou, prípravy úspešnej reprezentácie SR a bezpečného využívania vzdušného priestoru SR. Medzi hlavné metódy dosahovania cieľov patria: evidovanie pilotov, modelov, letísk, organizovanie súťaží, realizácia školení, vydávanie osvedčení, zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred orgánmi štátu a samosprávy ako i medzinárodnými orgánmi prostredníctvom športovej komisie FAI/CIAM. To všetko ako súčasť širokej podpory leteckého športu v podmienkach SR v spolupráci s ostatnými organizáciami športového letectva.