Test znalostí pilota bezpilotného prostriedku

 
Verzia: 2.0.2

Ospravedlňujeme sa, no momentálne je testovanie pozastavené až do začiatku marca.

Ide o to, že práve prebieha aktualizácia členskej základne LERMAS, pričom každodenne pribúdajú noví členovia a je nesmierne náročné neustále synchronizovať takto dynamicky sa meniacu množinu dát s databázou pre vykonanie testu, keďže ide o dva izolované systémy.

Preto bude členská základňa LERMAS synchronizovaná s databázou testov až po úplnom ukončení procesu obnovy členstva v LERMAS, t. j. na prelome februára a marca.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom,

LERMAS

Združenie zastrešuje činnosť leteckých a raketových modelárov na Slovensku, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do Národného športového zväzu. Poslaním združenia je udržiavanie tradícii v letecko - modelárskom športe, plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti práce s mládežou, prípravy úspešnej reprezentácie SR a bezpečného využívania vzdušného priestoru SR. Medzi hlavné metódy dosahovania cieľov patria: evidovanie pilotov, modelov, letísk, organizovanie súťaží, realizácia školení, vydávanie osvedčení, zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred orgánmi štátu a samosprávy ako i medzinárodnými orgánmi prostredníctvom športovej komisie FAI/CIAM. To všetko ako súčasť širokej podpory leteckého športu v podmienkach SR v spolupráci s ostatnými organizáciami športového letectva.